Магистр – Төгсөлт

 

Магистрантурын сургалт: Төгсөлт

Төгсөлтийн сургалтын үйл ажиллагаа нь АШУҮИС-ийн захирлын 2016 оны 01 сарын 22 өдрийн А/04 тоот тушаалын нэгдүгээр хавсралт АНАГААХ УХААНЫ ҮНДЭСНИЙ ИХ СУРГУУЛИЙН ТӨГСӨЛТИЙН СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЗОХИЦУУЛАХ ЖУРАМ-аар зохицуулагдана.


Суралцагч нь доорх дэс дарааллын дагуу магистрын диссертац бичиж хамгаална.

  1. Тэнхимийн хурлаар орох: (Тэнхимээс хурлыг зарлана)
   • Судалгааны ажлын сэдэв батлуулах
   • Судалгааны ажлын арга аргачлал батлуулах
   • Судалгааны ажлын удирдагч багш, зөвлөх багш томилуулах
  2. Ёс зүйн хорооны хурлаар орж ёс зүйн зөвшөөрөл авах
  3. Судалгаа эхлэх
  4. Явцын хэлэлцүүлэгт тэнхимийн хурлаар 2 удаа орно.
  5. Ёс зүйн хорооны хурлаар орж ёс зүйн дүгнэлт гаргуулах
  6. Урьдчилсан хамгаалалтад орох: (ТӨГСӨЛТИЙН СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЗОХИЦУУЛАХ ЖУРАМ-ын 4.2-д заасан)
   • Урьдчилсан хамгаалалтад ороход бүрдүүлэх материалыг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү
  7. Жинхэнэ хамгаалалтад орох: (ТӨГСӨЛТИЙН СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЗОХИЦУУЛАХ ЖУРАМ-ын 4.2-д заасан)
   • Жинхэнэ хамгаалалтад орсны дараа бүрдүүлэх материалын жагсаалтыг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.