Магистр | 2018-2019 оны НАМРЫН ЭЛСЭЛТ /НЭМ/

Магистрын сургалт | НЭМ-ийн Мэргэжлийн суурь хичээлийн хуваарь

Хичээлийн нэр Кредит / Индекс Гариг Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан Даваа ->
Баасан
1 Хүний төлөвшил ба нийгмийн орчин

/3 кредит/    OHI-E21 Хи/Хэлбэр Лекц Дадлага Шалгалт
Цаг 18:00-21:10 18:00-21:10 18:00-21:10 18:00-21:10 18:00-21:10 15:00-18:10 15:00-18:10 15:00-18:10 15:00-18:10 15:00-18:10 18:00-21:10
Хугацаа IV/22-IV/29 (6өдөр) IV/30-V/15 (12өдөр) V/16
Анги хэсэг M109 (3) M109 (3)
Хичээл орох өрөө Тэнхим дээр хуваарь гарна Тэнхим дээр хуваарь гарна
2 Эрүүл мэндийн нийгмийн ажлын практик

/3 кредит/     EHI-E21 Хи/Хэлбэр Лекц Дадлага Шалгалт
Цаг 18:00-21:10 18:00-21:10 18:00-21:10 18:00-21:10 18:00-21:10 15:00-18:10 15:00-18:10 15:00-18:10 15:00-18:10 15:00-18:10 18:00-21:10
Хугацаа V/17-V/24 ( 6өдөр ) V/27-VI/11 ( 12өдөр ) VI/12
Анги хэсэг M109 (3) M109 (3)
Хичээл орох өрөө Тэнхим дээр хуваарь гарна Тэнхим дээр хуваарь гарна
3 Social work with diverse population (older, LGBT, HIV/AIDS, migrants)

/3 кредит/    TOX-E21 Хи/Хэлбэр Лекц Дадлага Шалгалт
Цаг 18:00-21:10 18:00-21:10 18:00-21:10 18:00-21:10 18:00-21:10 15:00-18:10 15:00-18:10 15:00-18:10 15:00-18:10 15:00-18:10 18:00-21:10
Хугацаа IX/2-IX/09 ( 6өдөр ) IX/10-IX/25 ( 12өдөр ) IX/26
Анги хэсэг M109 (3) M109 (3)
Хичээл орох өрөө Тэнхим дээр хуваарь гарна Тэнхим дээр хуваарь гарна
4 Нийгмийн судалгааны арга зүй-II

/3 кредит/    RME-E21 Хи/Хэлбэр Лекц Дадлага Шалгалт
Цаг 18:00-21:10 18:00-21:10 18:00-21:10 18:00-21:10 18:00-21:10 15:00-18:10 15:00-18:10 15:00-18:10 15:00-18:10 15:00-18:10 18:00-21:10
Хугацаа IX/27-X/4 (6өдөр) X/7-X/22(12өдөр) X/23
Анги хэсэг M109 (3) M109 (3)
Хичээл орох өрөө Тэнхим дээр хуваарь гарна Тэнхим дээр хуваарь гарна
5 Сэтгэцийн эрүүл мэндийн нийгмийн ажил

/2 кредит/     EOH-E12 Хи/Хэлбэр Лекц Дадлага Шалгалт
Цаг 18:00-21:10 18:00-21:10 18:00-21:10 18:00-21:10 18:00-21:10 15:00-18:10 15:00-18:10 15:00-18:10 15:00-18:10 15:00-18:10 18:00-21:10
Хугацаа X/24-X/29 (4өдөр) X/30-XI/08 (8өдөр) XI/11
Анги хэсэг M109 (3) M109 (3)
Хичээл орох өрөө Тэнхим дээр хуваарь гарна Тэнхим дээр хуваарь гарна
6 Нийгмийн ажлын мэргэжлийн удирдлага

/2 кредит/     HIA-E22 Хи/Хэлбэр Лекц Дадлага Шалгалт
Цаг 18:00-21:10 18:00-21:10 18:00-21:10 18:00-21:10 18:00-21:10 15:00-18:10 15:00-18:10 15:00-18:10 15:00-18:10 15:00-18:10 18:00-21:10
Хугацаа XI/12-XI/15 (4өдөр) XI/18-XI/27 (8өдөр) XI/28
Анги хэсэг M109 (3) M109 (3)
Хичээл орох өрөө Тэнхим дээр хуваарь гарна Тэнхим дээр хуваарь гарна

Магистрын сургалт | НЭМ-ийн үндсэн суурь хичээлийн хуваарь

2018-2019 оны намрын элсэлтийн НЭМ-ийн ангиудын үндсэн суурь хичээлийн хуваарь.

Магистрын сургалт | НЭМ-н хичээлийн хуваарь

2018-2019 оны нармын элсэлтийн НЭМ-ийн ангиудын хичээлийн хуваарь.