2018-2019 оны хаврын элсэлтийн шалгалтын дүн

Бүрдүүлэх материалыг 2019 оны 03 сарын 19- 22 хооронд 13:00 цагт Эрдмийн сургалтын тэнхимд хураалгана.

Дотоодын иргэд:

1) Магистрын сургалтанд:

 • Элсэхийг хүссэн өргөдөл
 • Элсэгчийн анкет (ЭНД ДАРЖ татах)
 • Иргэний үнэмлэхний баталгаажуулсан хуулбар,
 • 3х4 хэмжээтэй цээж зураг 3 хувь,
 • Бакалаврын дипломын баталгаажуулсан хуулбар,
 • Сургалтын төлбөр төлсөн баримт /сургалтын төлбөрийг 100% төлсөн байна/

Сургалтын төлбөр төлөх данс: Хаан банк- 5031813390

Төлбөрийн зориулалт-Эрдмийн сургалтын тэнхимийн …-р дамжааны магистрант 102 кодтой …… овогтой …….-ны сургалтын төлбөр

Магистрантур- 2484.000 төгрөг

2) Докторын сургалтанд:

 • Элсэхийг хүссэн өргөдөл
 • Элсэгчийн анкет (ЭНД ДАРЖ татах)
 • Иргэний үнэмлэхний баталгаажуулсан хуулбар,
 • 3х4 хэмжээтэй цээж зураг 3 хувь,
 • Бакалаврын дипломын баталгаажуулсан хуулбар,
 • Магистрын дипломын баталгаажуулсан хуулбар
 • Сургалтын төлбөр төлсөн баримт /сургалтын төлбөрийг 100% төлсөн байна/

Сургалтын төлбөр төлөх данс: Хаан банк- 5031813390

Төлбөрийн зориулалт-Эрдмийн сургалтын тэнхимийн …-р дамжааны докторант 103 кодтой…… овогтой …….-ны сургалтын төлбөр

Докторантур- 3036.000 төгрөг

 

Гадаадын иргэд:

Магистр, докторын сургалтанд

 • Биеийн байцаалт (Тусгай маягтаар)
 • Өмнөх шатны боловсролын зэргийн диплом болон мэргэжлийн үнэмлэх ( Баталгаат орчуулгатай, Нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар)
 • Гадаад паспорт (Нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар)
 • Засгийн газрын хоорондын гэрээгээр суралцах бол Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын албан бичиг
 • 3х4 хэмжээний цээж зураг 3 хувь
 • Сургалтын төлбөр төлсөн баримт

Шалгалтын дүн мэдээлэл

1002 ТЭНЦСЭН
1003 ТЭНЦСЭН
1005 ТЭНЦСЭН
1006 ТЭНЦСЭН
1008 ТЭНЦСЭН
1009 ТЭНЦСЭН
1010 ТЭНЦСЭН
1011 ТЭНЦСЭН
1013 ТЭНЦСЭН
1021 ТЭНЦСЭН
1022 ТЭНЦСЭН
1026 ТЭНЦСЭН
1027 ТЭНЦСЭН
1029 ТЭНЦСЭН
1031 ТЭНЦСЭН
1033 ТЭНЦСЭН
1036 ТЭНЦСЭН
1037 ТЭНЦСЭН
1038 ТЭНЦСЭН
1040 ТЭНЦСЭН
1041 ТЭНЦСЭН
1042 ТЭНЦСЭН
1045 ТЭНЦСЭН
1046 ТЭНЦСЭН
1047 ТЭНЦСЭН
1048 ТЭНЦСЭН
1050 ТЭНЦСЭН
1052 ТЭНЦСЭН
1054 ТЭНЦСЭН
1056 ТЭНЦСЭН
1059 ТЭНЦСЭН
1064 ТЭНЦСЭН
1065 ТЭНЦСЭН
1067 ТЭНЦСЭН
1068 ТЭНЦСЭН
1069 ТЭНЦСЭН
1071 ТЭНЦСЭН
1072 ТЭНЦСЭН
1074 ТЭНЦСЭН
1075 ТЭНЦЭЭГҮЙ
1076 ТЭНЦСЭН
1080 ТЭНЦСЭН
1081 ТЭНЦЭЭГҮЙ
1082 ТЭНЦСЭН
1084 ТЭНЦСЭН
1085 ТЭНЦСЭН
1086 ТЭНЦЭЭГҮЙ
1088 ТЭНЦСЭН
1091 ТЭНЦСЭН
1092 ТЭНЦСЭН
1094 ТЭНЦСЭН
1095 ТЭНЦСЭН
1097 ТЭНЦСЭН
1100 ТЭНЦСЭН
1101 ТЭНЦЭЭГҮЙ
1102 ТЭНЦСЭН
1105 ТЭНЦЭЭГҮЙ
1107 ТЭНЦСЭН
1109 ТЭНЦСЭН
1110 ТЭНЦЭЭГҮЙ
1111 ТЭНЦСЭН
1112 ТЭНЦСЭН
1112 ТЭНЦЭЭГҮЙ
1114 ТЭНЦСЭН
1115 ТЭНЦСЭН
1116 ТЭНЦСЭН
1117 ТЭНЦСЭН
1118 ТЭНЦСЭН
1119 ТЭНЦСЭН
1120 ТЭНЦСЭН
1121 ТЭНЦСЭН
1123 ТЭНЦСЭН
1124 ТЭНЦСЭН
1125 ТЭНЦСЭН
1126 ТЭНЦСЭН
1129 ТЭНЦЭЭГҮЙ
1132 ТЭНЦСЭН
1134 ТЭНЦСЭН
1136 ТЭНЦСЭН
1137 ТЭНЦСЭН
1138 ТЭНЦСЭН
1139 ТЭНЦСЭН
1140 ТЭНЦСЭН
1141 ТЭНЦСЭН
1142 ТЭНЦСЭН
1149 ТЭНЦСЭН
1150 ТЭНЦСЭН
1151 ТЭНЦСЭН
1154 ТЭНЦСЭН
1157 ТЭНЦСЭН
1160 ТЭНЦСЭН
1161 ТЭНЦСЭН
1162 ТЭНЦСЭН
1163 ТЭНЦСЭН
1164 ТЭНЦСЭН
1165 ТЭНЦСЭН
1166 ТЭНЦСЭН
1167 ТЭНЦСЭН
1168 ТЭНЦСЭН
1169 ТЭНЦСЭН
1170 ТЭНЦСЭН
1171 ТЭНЦСЭН
1172 ТЭНЦЭЭГҮЙ
1176 ТЭНЦСЭН
1180 ТЭНЦСЭН
1181 ТЭНЦСЭН
1184 ТЭНЦСЭН
1186 ТЭНЦСЭН
1187 ТЭНЦСЭН
1188 ТЭНЦСЭН
1189 ТЭНЦСЭН
1190 ТЭНЦСЭН
1191 ТЭНЦЭЭГҮЙ
1195 ТЭНЦЭЭГҮЙ
1196 ТЭНЦСЭН
1197 ТЭНЦСЭН
1199 ТЭНЦСЭН
1201 ТЭНЦСЭН
1202 ТЭНЦСЭН
1210 ТЭНЦСЭН
1211 ТЭНЦСЭН
1212 ТЭНЦСЭН
2001 ТЭНЦСЭН
2002 ТЭНЦСЭН
2003 ТЭНЦСЭН
2004 ТЭНЦСЭН
2005 ТЭНЦСЭН
2007 ТЭНЦСЭН
2008 ТЭНЦСЭН
2010 ТЭНЦСЭН
2011 ТЭНЦСЭН
2012 ТЭНЦСЭН
2013 ТЭНЦСЭН
2014 ТЭНЦСЭН
2016 ТЭНЦЭЭГҮЙ
2017 ТЭНЦСЭН
2018 ТЭНЦЭЭГҮЙ
2020 ТЭНЦСЭН
2023 ТЭНЦСЭН
2024 ТЭНЦСЭН
2025 ТЭНЦЭЭГҮЙ
2029 ТЭНЦСЭН
2031 ТЭНЦСЭН
2033 ТЭНЦСЭН
2034 ТЭНЦЭЭГҮЙ
2035 ТЭНЦСЭН
2037 ТЭНЦСЭН
2039 ТЭНЦСЭН
2040 ТЭНЦСЭН
2041 ТЭНЦСЭН
2042 ТЭНЦСЭН
2043 ТЭНЦЭЭГҮЙ
2044 ТЭНЦЭЭГҮЙ

 

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *