Докторын сургалт

Тархварзүй, Биостатистик – 3кр

Судалгааны арга зүй – 1кр

Судалгааны ажлын ёс зүй – 1кр

Эмнэлзүйн /Био-Анагаахын /НЭМ-ийн судалгааны арга зүй – 2кр

Сурган заах арга зүй – 1кр

Академик ур чадвар – 2кр

Нийт кредит цаг – 10кр

Магистрын сургалт

Тархварзүй, Биостатистик – 3кр

Судалгааны арга зүй – 1кр

Судалгааны ажлын ёс зүй – 1кр

Эмнэлзүйн /Био-Анагаахын /НЭМ-ийн судалгааны арга зүй – 4кр

Сурган заах арга зүй – 1кр

Академик ур чадвар – 2кр

Нийт кредит цаг – 10кр