Үндэсний болон бүс нутгийн хэмжээнд тэргүүлэгч, ахисан түвшний судалгааны платформ, боловсролын инноваци хосолсон сургууль болон хөгжих